Technické riešenie Vodného diela Gabčíkovo


Ako to bolo...

Stavba sa začala realizovať podľa takzvaného "Spoločného zmluvného projektu", ktorý bol vypracovaný obidvomi stranami v roku 1976 a bol technickým podkladom pre vytvorenie medzištátnej zmluvy v roku 1977. Maďarská strana na jeho podklade vypracovala vykonávacie projekty. Na československej strane bol podkladom pre vypracovanie úvodného projektu. Tento už obsahoval aj takzvane národné investície, úpravy, ktoré neboli predmetom spoločnej investície. Iba objekty dohodnuté ako spoločné investície boli podkladom pre určenie prac a ich finančnú deľbu v pomere 50:50. Keďže väčšia časť diela bola na slovenskom území, musela maďarská strana pre zachovanie rovnakej deľby nákladov budovať aj časť objektov vodného diela Gabčíkovo ležiacich na slovenskom území. Keď neskoršie maďarská strana zastavila prace, ktoré na stavbe vykonávala, dokončila slovenská strana aj tieto prace a tu časť vodného diela Gabčíkovo ležiacu na území maďarská nahradila riešením, ktoré umožnilo ukončenie a aktiváciu vodného diela Gabčíkovo s úpravami situovanými na území Slovenska. Toto riešenie dostalo názov "Uvedenie vodného diela Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením", väčšinou je ale známe pod názvom "Alternatíva C". Pod týmto označením bolo zaradene vybraté riešenie medzi sedem posudzovaných alternatív označených "A" až "G".


Vodné dielo Gabčíkovo


MAPA

Zdrž Hrušov - Dunakiliti

Je vytvorená rekonštrukciou jestvujúcich ochranných hrádzi Dunaja a na niektorých úsekoch výstavbou nových hrádzi. Tvorí ju:


Hať Dunakiliti

Je umiestnená na maďarskom území. Na pravej strane sa na ňu napája pravostranná hrádza zdrže a na ľavej strane prehradenie koryta Dunaja, ktoré je už súčasťou takzvanej spájacej hrádze. Hať ma sedem poli hradených segmentmi s nasadenou klapkou. Jej súčasťou je aj plavebná komora, ktorá mala slúžiť pre zabezpečenie plavby v prípade nutnosti jej vedenia v koryte Dunaja. Hať mala slúžiť pre zabezpečenie vzdutia hladiny vody v zdrží na kóte 131,20 m n.B, pre prepúšťanie povodňových prietokov, ladov a zabezpečovať prepúšťanie sanitárneho prietoku do starého koryta Dunaja, ktorý bol stanovený na 50 m3/sec (neskoršie 200 m3/sec). S energetickým využitím vody prepúšťanej do starého koryta sa povodne neuväzovalo. Hať budovala maďarská strana rovnako ako aj spájaciu hrádzu ležiacu už na slovenskom území a spajajúcu plánované prehradenie koryta Dunaja s pravostrannou hrádzou prívodného kanála. Tuto hrádzu ale maďarská strana už nedokončila. Na slovenskom území vybudovala maďarská strana ako súčasť svojej dodavky usmerňujúcu hrádzu. Úlohou tejto cca 1,5 km hrádze malo byt usmerňovanie ľadochodov na hať Dunakiliti.


Privodný kanál

Hrádze prívodného kanála nadväzujú na hrádze zdrže Husov a končia pri stupni Gabčíkovo, kde pravostranná hrádza nadväzuje na pravé vtokové krídlo hydrocentrály a ľavostranná na ľavostranný múr hornej rejdy plavidlových komôr. Kanál je dlhy 17 kilometrov, jeho šírka je premenlivá v rozmedzí 267 - 737 metrov v dne. Hĺbka vody v kanáli je 7,3 - 14,3 metra. Koruny obidvoch hrádzi sú vodorovné a majú kótu 133,10 m n.B. Hrádze kanála sú zo štrkopieskov, s korunou šírky 6,0 metra spevnenou živičným kobercom. Vodotesnosť kanála zabezpečuje asfaltobetonové tesnenie svahov hrádzi a fóliové tesnenie dna. Kanál je dimenzovaný na maximálny prietok 5 300 m3/sec, na konci špičky pri špičkovej prevádzke.

Popri vzdušných patách hrádzi sú vedene priesakové kanále so vzdúvacimi objektmi a na ľavej strane aj s odbernými pre dotáciu závlahových kanálov Žitného ostrova vodou. Pravostranný priesakový kanál je zaústený do odpadového kanála. Ľavostranný do závlahového kanála S VII pri stupni Gabčíkovo, ale rozhodujúce množstvo prietoku je priepustom pod dnom prívodného kanála prevedene do inundácie Dunaja. Priepust má 5 otvorov, 4 otvory pre prevádzanie vody a piaty pre kábelové vedenia (suchý). Celkove maximálne prevádzané množstvo je pred kolmatáciou 22,0 m3/sec. a po nej 8,0 m3/sec.


Stupeň Gabčíkovo

Stupen Gabcikovo 77KB

Zabezpečuje využitie hydroenergetického spádu a zabezpečuje medzinárodnú plavbu prekonaním rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom plavebnými komorami.

Vodná elektráreň pozostáva zo štyroch dvojblokov, v ktorých je inštalovaných 8 hydroagregátov. Hydroagregáty tvoria vertikálne kaplanove turbíny s priemerom obežného kola 9,3 m a s nimi na spoločnej osi spojene generátory. Inštalovaný výkon jedného hydroagregátu je 90 MW.

Plavebne komory umožňujú prekonanie výškového rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom v rozmedzí 16 - 23,3 metra. Každá z nich ma šírku 34,0 m a dĺžku 275,0 m. Na hornom záhlaví sú inštalované segmentové uzávery, dolné záhlavie je hradene otočnými vrátami. Plniaci a prázdniaci systém pozostáva z vtoku umiestneného mimo hornú rejdu s prahom na kóte 119,00 m n.B., obtokov a výtokov s dnom na kóte 97,00 m n.B. Vtokové a výtokové kanály rozmerov 4x4 m sú hradene segmentovými uzávermi.

Plnenie a prázdnenie plavebných komôr trvá približné 15 minút. Plavba je riadená z veže umiestnenej na strednom pilieri komôr. Výtok z plavebných komôr pri ich vyprázdnení je vyústený mimo dolnú rejdu, do vývaru vodnej elektrárne


Odpadový kanál

Začína sa pod stupňom Gabčíkovo a vyúsťuje do Dunaja pri Pálkovičove (Sap). Jeho úlohou je odvádzať prietoky z prívodného kanála do Dunaja a to až do objemu 5 300 m3/sec. Je dlhy 8,2 km, hlboký 16,0 m pri šírke v dne 185,0 m, v úrovni beriem 322,0 m. Návodné svahy kanála sú v rozsahu kolísania hladiny opevnene nahadzkou z lomového kameňa hrúbky 70 cm.


"Alternatíva C"

 

Po oznámení maďarskej strany o definitívnom zastavení prac, ktoré vykonávala na Sústave Vodných Diel Gabčíkovo-Nagymaros, bolo hľadané riešenie, ako najlepšie využiť investície, ktoré československá strana vložila do výstavby v.d. Gabčíkovo, ktoré bolo v tej dobe na 90% vybudované. Po posúdení 7 alternatív (ktoré mali ďalších 15 podalternatív), bolo rozhodnuté realizovať tretiu (označenú ako "C") nazvanú "Uvedenie v.d. Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením". V čom sa líši od pôvodného riešenia? Predovšetkým tým, že obsahuje riešenie vzdutia vody a jej odklon do derivácie výstavbou objektov ležiacich iba na území Slovenskej republiky. Z pôvodného riešenia vodného diela Gabčíkovo sa využíva bez ďalších uprav:

Úpravy podľa alternatívy "C" začínajú vybudovaním 850 m dlhej 1. časti hrádze zdrže naviazanej na pôvodnú pravostrannú hrádzu zdrže Hrušov zhruba pri obci Čunovo, pred štátnou hranicou s Maďarskou republikou. Na 1. časť tejto "Pravostrannej hrádze zdrže na pravom brehu Dunaja" nadväzuje "Odberný objekt do Mošonského ramena". Druha časť tejto hrádze, dlha 145 m, je spojnicou medzi odberným objektom a "Haťou v inundácii". Na tuto hať nadväzuje "Príhaťova vodná elektraren" o výkone 22,4MW, hltnosť 400 m3/sec, ktorá je už aj súčasťou "trojpolovej hate a pomocnej plavebnej komory". Medzi touto haťou a "Haťou na obtoku" je teleso násypu "Prehradenia koryta Dunaja" s integrovaným areálom vodných športov. Na hať na obtoku nadväzuje "Pravostranná hrádza zdrže na ľavom brehu Dunaja", ktorá uzatvára zmenu pôvodného riešenia zdrže Hrušov napojením na spájaciu hrádzu.

Teda podľa tejto alternatívy "C" sa mení iba riešenie pravej strany zdrže Hrušov.

V cenovej úrovni 1993 je uvádzaná alternatíva "C" nákladom cca 6,0 mld. SK. V tomto náklade sú zarátané aj náklady na:

 

Home

Mail To: MATES - Posledna zmena: 22. 08. 2001