TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

1. Predpis

Súťaží sa podľa športovo - technických predpisov a pravidiel súťaží nerýchlostných športových člnov. Účastníci sú okrem toho povinní dodržiavať všetky ustanovenia Poriadku plavebnej bezpečnosti SR.

2. Kategórie a triedy

Trieda 2 - výkon motora do 58,88 kW, trieda 4 - výkon motora nad 58,88 3.

3. Voľba rýchlosti

Rýchlosť si volí a nahlási, každý súťažiaci pri technickej prehliadke z nasledovnej rady : 24 ; 30 ; 36 ; 40 ; 50 a 60 km / hod..

4. Dĺžka trate

Súťaž sa koná na Dunaji, medzi r. km 1872 - 1862. Súťažiaci absolvujú tri okruhy t. j. 60 km. Okruh má 20 km.

5. Štart

Štart je letmý v minútových intervaloch, v čase určenom štartovnou listinou. Štart je bez pokynov rozhodcu, čas štartu si musí zistiť, každý súťažiaci sám.

6. Jazda na trati

Súťažiaci udržuje na trati rýchlosť, ktorú si zvolil podľa bodu 3 technických ustanovení. Počas plavby musí súťažiaci dodržiavať ustanovenia Poriadku plavebnej bezpečnosti SR. Je zakázané používať počas súťaže akékoľvek signalizačné alebo spojovacie prostriedky pre spojenie medzi súťažiacimi loďami navzájom alebo súťažiacimi a brehom; na trati s plavidlom krúžiť; používať spätný chod; zhasínať motor; kotviť a pristávať s výnimkou prípadu núdze; obchádzať obrátkové bóje inak než ľavobokom; obmedzovať ostatných účastníkov plavebnej prevádzky. Každá výrazná zmena rýchlosti (prerušenie sklzu mimo neutrálnej zóny), zastavenie (mimo odstránenia igelitového sáčku z vrtule), alebo križovanie trate sa trestá 60 trestnými bodmi. Spiatočný chod znamená diskvalifikáciu.

7. Hodnotenie súťažiacich

Na trati bude umiestnených niekoľko tajných a viditeľných kontrol, ktoré merajú čas prejazdu každého súťažiaceho v každom kole. Ďalej je meraný čas prejazdu štartom a cieľom. Odchýlka medzi časom nameraným a časom teoretickým - vypočítaným podľa určenej rýchlosti súťažiacim, slúži k určeniu trestných bodov. Jedná sekunda sa rovná jednému trestnému bodu. Odchýlka sa určuje absolútne t. j. bez ohľadu či súťažiaci prešiel kontrolu predčasne alebo oneskorene. Súčet všetkých trestných bodov určí poradie jednotlivých súťažiacich. Súťažiaci s najmenším počtom trestných bodov vyhráva. Prvý traja obdržia medailu a diplom. Spolujazdec je hodnotený len v prípade, že je držiteľom MVT, I. VT alebo II. VT a splní podmienky účastí podľa bodu 8 všeobecných ustanovení.

8. Trať

Trať súťaže predstavuje okruh v dĺžke 20 km (t.j. medzi r. km 1872 - 1862) na rieke Dunaj. Obrátky sú na r. km 1872 a 1862 Štart a cieľ je medzi bójami osadenými v zátoke r. km 1872. Každý súťažiaci pri technickej kontrole obdrží situačný náčrt trate.

9. Posádka

Na palube súťažnej lode musí byť mimo vodcu plavidla min. jeden člen posádky. Ďalší členovia posádky (minimálny vek 14 rokov) môžu byť podľa športových a technických predpisov článok 2.9. 1.

10. Záchranné plavidla

Záchranné plavidla, pohybujúce sa po trati súťaže, budú označené žltou vlajkou a v dobe zásahu majú absolútnu prednosť pred všetkými plavidlami. V prípade žiadosti o pomoc súťažiaci privolá záchranné plavidlo krúžením akoukoľvek vlajkou alebo veslom.

11. Záverečné ustanovenia

Poriadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, v prípade nepredvídaných okolností ohrozujúcich životy, či zdravie súťažiacich.