Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


1/H03/ 103 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 22.04.2023 10:37 1 Vítek Jakub 06 Krokodyl 2 Chlebeček David 05 Krokodyl 3 Muzikant Tadeas 95 Krokodyl 6 Vasata Michal 02 Krokodyl 7 Skalník Jakub 06 Krokodyl

2/H03/ 203 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 22.04.2023 11:09 8 Pluháčková Daniela 08 Krokodyl

3/H01/ 301 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 22.04.2023 11:35 3 Skalník Jakub 06 Krokodyl 4 Vasata Michal 02 Krokodyl 5 Chlebeček David 05 Krokodyl 6 Vítek Jakub 06 Krokodyl

4/H01/ 401 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 22.04.2023 11:50 2 Pluháčková Daniela 08 Krokodyl

9/H02/ 902 Kategoria: 400 BF muzi Bratislava 22.04.2023 14:37 3 Skalník Jakub 06 Krokodyl 4 Vasata Michal 02 Krokodyl 5 Chlebeček David 05 Krokodyl 6 Vítek Jakub 06 Krokodyl

9/H03/ 903 Kategoria: 400 BF muzi Bratislava 22.04.2023 14:45 1 Muzikant Tadeas 95 Krokodyl

10/H01/1001 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 22.04.2023 15:06 4 Pluháčková Daniela 08 Krokodyl

17/H03/1703 Kategoria: 4x100 BF muzi Bratislava 22.04.2023 17:41 8 Vasata Michal 02 Krokodyl 3,50.00 Pluháčková Daniela 08 Vítek Jakub 06 Chlebeček David 05

MATES Timing & Management www.mates.sk