Zvaz potapacov Slovenska

CASOVY ROZPIS

1. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 11.02.2023 11:00
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 11.02.2023 11:03
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 11.02.2023 11:07
 1/H04/ 104 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 11.02.2023 11:10
 1/H05/ 105 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 11.02.2023 11:13
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 11.02.2023 11:17
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 11.02.2023 11:20
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 11.02.2023 11:24
 3/H01/ 301 Kategoria: 25 RP muzi          Trencin 11.02.2023 11:28
 3/H02/ 302 Kategoria: 25 RP muzi          Trencin 11.02.2023 11:33
 4/H01/ 401 Kategoria: 25 RP zeny          Trencin 11.02.2023 11:37
 4/H02/ 402 Kategoria: 25 RP zeny          Trencin 11.02.2023 11:41
 5/H01/ 501 Kategoria: 15 RP muzi          Trencin 11.02.2023 11:45
 5/H02/ 502 Kategoria: 15 RP muzi          Trencin 11.02.2023 11:50
 6/H01/ 601 Kategoria: 15 RP zeny          Trencin 11.02.2023 11:54
 6/H02/ 602 Kategoria: 15 RP zeny          Trencin 11.02.2023 11:58
 6/H03/ 603 Kategoria: 15 RP zeny          Trencin 11.02.2023 12:02
 7/H01/ 701 Kategoria: 100 RP muzi          Trencin 11.02.2023 12:05
 7/H02/ 702 Kategoria: 100 RP muzi          Trencin 11.02.2023 12:09
 8/H01/ 801 Kategoria: 100 RP zeny          Trencin 11.02.2023 12:13
 8/H02/ 802 Kategoria: 100 RP zeny          Trencin 11.02.2023 12:17
 9/H01/ 901 Kategoria: 200 PP muzi          Trencin 11.02.2023 12:20
 9/H02/ 902 Kategoria: 200 PP muzi          Trencin 11.02.2023 12:25
10/H01/1001 Kategoria: 200 PP zeny          Trencin 11.02.2023 12:30
10/H02/1002 Kategoria: 200 PP zeny          Trencin 11.02.2023 12:35
11/H01/1101 Kategoria: 100 BF muzi          Trencin 11.02.2023 12:40
11/H02/1102 Kategoria: 100 BF muzi          Trencin 11.02.2023 12:44
12/H01/1201 Kategoria: 100 BF zeny          Trencin 11.02.2023 12:47
12/H02/1202 Kategoria: 100 BF zeny          Trencin 11.02.2023 12:51
12/H03/1203 Kategoria: 100 BF zeny          Trencin 11.02.2023 12:55
13/H01/1301 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 11.02.2023 14:00
13/H02/1302 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 11.02.2023 14:07
13/H03/1303 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 11.02.2023 14:14
13/H04/1304 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 11.02.2023 14:21
14/H01/1401 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 11.02.2023 14:27
14/H02/1402 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 11.02.2023 14:35
14/H03/1403 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 11.02.2023 14:42
15/H01/1501 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 11.02.2023 14:48
15/H02/1502 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 11.02.2023 14:58
15/H03/1503 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 11.02.2023 15:07
16/H01/1601 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 11.02.2023 15:14
16/H02/1602 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 11.02.2023 15:23
16/H03/1603 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 11.02.2023 15:32
19/H01/1901 Kategoria: 4x50 BF muzi         Trencin 11.02.2023 15:43
19/H02/1902 Kategoria: 4x50 BF muzi         Trencin 11.02.2023 15:49
19/H03/1903 Kategoria: 4x50 BF muzi         Trencin 11.02.2023 15:56

MATES Timing & Management www.mates.sk