Zvaz potapacov Slovenska

PREDBEZNY CASOVY ROZPIS

5. kolo, finale - Liga mladeze a Slovenska liga

v plavani s plutvami a rychlostnom potapani

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:00
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:03
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:06
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 19.11.2022 11:10
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 19.11.2022 11:13
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 19.11.2022 11:16
 3/H01/ 301 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:20
 3/H02/ 302 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:23
 3/H03/ 303 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 19.11.2022 11:27
 4/H01/ 401 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 19.11.2022 11:30
 4/H02/ 402 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 19.11.2022 11:34
 5/H01/ 501 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 19.11.2022 11:37
 5/H02/ 502 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 19.11.2022 11:41
 6/H01/ 601 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 19.11.2022 11:45
 6/H02/ 602 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 19.11.2022 11:49
 6/H03/ 603 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 19.11.2022 11:52
 7/H01/ 701 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:00
 7/H02/ 702 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:04
 7/H03/ 703 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:07
 7/H04/ 704 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:10
 8/H01/ 801 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:13
 8/H02/ 802 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:17
 8/H03/ 803 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:20
 8/H04/ 804 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:24
 8/H05/ 805 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:27
 9/H01/ 901 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:30
 9/H02/ 902 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:34
 9/H03/ 903 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:39
 9/H04/ 904 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 12:43
10/H01/1001 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:47
10/H02/1002 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:52
10/H03/1003 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 12:57
10/H04/1004 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 13:01
11/H01/1101 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 14:00
12/H01/1201 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 14:07
12/H02/1202 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 14:15
13/H01/1301 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 19.11.2022 14:23
14/H01/1401 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 19.11.2022 14:33
15/H01/1501 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 14:41
15/H02/1502 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 14:54
15/H03/1503 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 15:06
15/H04/1504 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 15:19
15/H05/1505 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 15:31
15/H06/1506 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 19.11.2022 15:44
16/H01/1601 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 15:56
16/H02/1602 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 16:09
16/H03/1603 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 16:21
16/H04/1604 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 16:34
16/H05/1605 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 19.11.2022 16:46
17/H01/1701 Kategoria: 4x100 PP muzi       Bratislava 19.11.2022 17:10
17/H02/1702 Kategoria: 4x100 PP muzi       Bratislava 19.11.2022 17:20

MATES Timing & Management www.mates.sk