Zvaz potapacov Slovenska

CASOVY ROZPIS

2. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:00
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:03
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:07
 1/H04/ 104 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:11
 1/H05/ 105 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:15
 1/H06/ 106 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:19
 1/H07/ 107 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:23
 1/H08/ 108 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:27
 1/H09/ 109 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:30
 1/H10/ 110 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 09.04.2022 10:34
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:37
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:41
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:46
 2/H04/ 204 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:50
 2/H05/ 205 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:54
 2/H06/ 206 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 10:57
 2/H07/ 207 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 11:01
 2/H08/ 208 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 11:05
 2/H09/ 209 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 11:09
 2/H10/ 210 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 09.04.2022 11:12
 4/H01/ 401 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 09.04.2022 11:16
 5/H01/ 501 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:23
 5/H02/ 502 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:26
 5/H03/ 503 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:30
 5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:33
 5/H05/ 505 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:36
 5/H06/ 506 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 11:39
 6/H01/ 601 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 11:42
 6/H02/ 602 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 11:46
 6/H03/ 603 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 11:49
 6/H04/ 604 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 11:52
 6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 11:55
 7/H01/ 701 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 13:00
 7/H02/ 702 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 13:04
 7/H03/ 703 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 13:08
 7/H04/ 704 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 13:11
 8/H01/ 801 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:15
 8/H02/ 802 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:18
 8/H03/ 803 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:22
 8/H04/ 804 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:26
 8/H05/ 805 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:30
 8/H06/ 806 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 13:33
11/H01/1101 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 13:36
11/H02/1102 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 13:41
12/H01/1201 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 13:46
12/H02/1202 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 13:52
12/H03/1203 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 13:57
12/H04/1204 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 14:02
13/H01/1301 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 14:08
13/H02/1302 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 14:16
13/H03/1303 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 14:23
13/H04/1304 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 14:31
13/H05/1305 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 09.04.2022 14:39
14/H01/1401 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 14:46
14/H02/1402 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 14:54
14/H03/1403 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 15:02
14/H04/1404 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 09.04.2022 15:10
15/H01/1501 Kategoria: 400 RP muzi        Bratislava 09.04.2022 15:18
16/H01/1601 Kategoria: 400 RP zeny        Bratislava 09.04.2022 15:25
17/H01/1701 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 15:31
17/H02/1702 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 15:40
17/H03/1703 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 09.04.2022 15:48
18/H01/1801 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 15:56
18/H02/1802 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 09.04.2022 16:04

MATES Timing & Management www.mates.sk