Zvaz potapacov Slovenska

CASOVY ROZPIS

1. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 26.03.2022 10:00
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 26.03.2022 10:03
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 26.03.2022 10:07
 1/H04/ 104 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 26.03.2022 10:11
 1/H05/ 105 Kategoria: 50 BF muzi          Trencin 26.03.2022 10:14
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 26.03.2022 10:18
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 26.03.2022 10:22
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 26.03.2022 10:26
 2/H04/ 204 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 26.03.2022 10:29
 2/H05/ 205 Kategoria: 50 BF zeny          Trencin 26.03.2022 10:33
 3/H01/ 301 Kategoria: 25 RP muzi          Trencin 26.03.2022 10:43
 3/H02/ 302 Kategoria: 25 RP muzi          Trencin 26.03.2022 10:47
 3/H03/ 303 Kategoria: 25 RP muzi          Trencin 26.03.2022 10:52
 4/H01/ 401 Kategoria: 25 RP zeny          Trencin 26.03.2022 10:57
 4/H02/ 402 Kategoria: 25 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:01
 5/H01/ 501 Kategoria: 15 RP muzi          Trencin 26.03.2022 11:06
 6/H01/ 601 Kategoria: 15 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:10
 6/H02/ 602 Kategoria: 15 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:15
 7/H01/ 701 Kategoria: 100 RP muzi          Trencin 26.03.2022 11:23
 7/H02/ 702 Kategoria: 100 RP muzi          Trencin 26.03.2022 11:27
 7/H03/ 703 Kategoria: 100 RP muzi          Trencin 26.03.2022 11:32
 8/H01/ 801 Kategoria: 100 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:36
 8/H02/ 802 Kategoria: 100 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:40
 8/H03/ 803 Kategoria: 100 RP zeny          Trencin 26.03.2022 11:44
 9/H01/ 901 Kategoria: 200 PP muzi          Trencin 26.03.2022 11:47
 9/H02/ 902 Kategoria: 200 PP muzi          Trencin 26.03.2022 11:53
 9/H03/ 903 Kategoria: 200 PP muzi          Trencin 26.03.2022 11:58
10/H01/1001 Kategoria: 200 PP zeny          Trencin 26.03.2022 12:03
10/H02/1002 Kategoria: 200 PP zeny          Trencin 26.03.2022 12:07
11/H01/1101 Kategoria: 100 BF muzi          Trencin 26.03.2022 13:10
12/H01/1201 Kategoria: 100 BF zeny          Trencin 26.03.2022 13:13
12/H02/1202 Kategoria: 100 BF zeny          Trencin 26.03.2022 13:17
13/H01/1301 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 26.03.2022 13:21
13/H02/1302 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 26.03.2022 13:29
13/H03/1303 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 26.03.2022 13:37
13/H04/1304 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 26.03.2022 13:45
13/H05/1305 Kategoria: 400 PP muzi          Trencin 26.03.2022 13:52
14/H01/1401 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 26.03.2022 14:00
14/H02/1402 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 26.03.2022 14:07
14/H03/1403 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 26.03.2022 14:15
14/H04/1404 Kategoria: 400 PP zeny          Trencin 26.03.2022 14:22
15/H01/1501 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 26.03.2022 14:28
15/H02/1502 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 26.03.2022 14:37
15/H03/1503 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 26.03.2022 14:45
15/H04/1504 Kategoria: 400 BF muzi          Trencin 26.03.2022 14:54
16/H01/1601 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 26.03.2022 15:01
16/H02/1602 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 26.03.2022 15:12
16/H03/1603 Kategoria: 400 BF zeny          Trencin 26.03.2022 15:22

MATES Timing & Management www.mates.sk